Algemene Voorwaarden / Impressum

 

Algemene Voorwaarden van bureau EYE FOR YOU Human Resource Consultancy, statutair gevestigd te Rotterdam, voor advies en training op Human Resource gebied. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 juli 2002 onder dossiernummer 24336561.

1. Algemeen

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen bureau EYE FOR YOU en de Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen gelden slechts indien schriftelijk overeengekomen.
b. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien bureau EYE FOR YOU die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
c. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met bureau EYE FOR YOU gesloten overeenkomsten kunnen door de Opdrachtgever niet dan met onze toestemming aan derden worden overgedragen.

2. Definities
     In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

a. Bureau EYE FOR YOU: bureau EYE FOR YOU, opererend als éénmanszaak, statutair gevestigd in Rotterdam.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf medewerker(s) in dienst heeft/had en ten behoeve van deze (voormalige) medewerker(s) gebruik maakt van (loopbaan)advies, scholing en trainingen, coaching, testen en/of coördinatie- en begeleidingsactiviteiten van bureau EYE FOR YOU
c. Opdracht: de overeenkomst tussen bureau EYE FOR YOU en de Opdrachtgever op grond waarvan door bureau EYE FOR YOU ten behoeve van (voormalige) medewerker(s) van Opdrachtgever, individueel en/of groepsgewijs activiteiten ten behoeve van de Employability en Mobiliteit van medewerkers worden verricht tegen betaling van het Tarief door de Opdrachtgever.
d. Tarief: het tarief dat bureau EYE FOR YOU aan de Opdrachtgever in rekening brengt, per Opdracht en/of per uur, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

3. Offertes en totstandkoming van de Opdracht

a. De offertes van bureau EYE FOR YOU worden schriftelijk uitgebracht. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie verstrekt. De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van de door bureau EYE FOR YOU uitgebrachte offerte en worden tegelijkertijd met deze offerte naar de Opdrachtgever gestuurd.
b. Alle offertes van bureau EYE FOR YOU zijn vrijblijvend. Aan de offerte en het daarin genoemde tarief kan een geldigheidsduur worden verbonden.
c. De Opdracht komt tot stand door aanvaarding of uitvoering door bureau EYE FOR YOU. bureau EYE FOR YOU zendt aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging of een schriftelijke opdrachtovereenkomst die voor akkoord ondertekend aan bureau EYE FOR YOU geretourneerd moet worden. bureau EYE FOR YOU is bevoegd haar activiteiten op te schorten totdat zij een kopie van de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst retour heeft ontvangen.
d. De Opdrachtgever kan de Opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen
e. Een overeengekomen termijn van aanvang, uitvoering van de Opdracht, en/of levering van de zaken geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door de Opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard.

4. Opdrachtuitvoering

a. Om de uitvoering van de Opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever op verzoek van bureau EYE FOR YOU tijdig alle benodigde aanvullende informatie.
b. Bureau EYE FOR YOU zal de te verrichten diensten en leveringen naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”.

5. Einde van de Opdracht

a. Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd, wanneer een vooraf overeengekomen gebeurtenis zich voordoet, na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling of nadat door bureau EYE FOR YOU uitvoering is gegeven aan de in het kader van de Opdracht overeengekomen activiteiten.
b. Bureau EYE FOR YOU is gerechtigd de Opdrachtovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aan de Opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring indien de Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, of in staat van faillissement is verklaard of aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend. Indien bureau EYE FOR YOU van dit recht op ontbinding gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van bureau EYE FOR YOU volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten van rechtsbijstand, van de Opdrachtgever te vorderen

6. Informatieplicht Opdrachtgever en inspanningverplichting BUREAU EYE FOR YOU

a. De Opdrachtgever verstrekt aan bureau EYE FOR YOU alle informatie die bureau EYE FOR YOU nodig heeft voor de Opdracht. Op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie voert bureau EYE FOR YOU de activiteiten naar beste kunnen uit en verbindt zij zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden.
b. Bureau EYE FOR YOU zal zich tot het uiterste inspannen om een optimale bijdrage te leveren aan de door de Opdrachtgever gewenste resultaten. bureau EYE FOR YOU kan echter geen garantie geven dat die resultaten worden bereikt en heeft ten aanzien van de Opdracht en de activiteiten slechts een inspanningsverplichting.
c. Bureau EYE FOR YOU schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever indien de activiteiten van bureau EYE FOR YOU onverhoopt en ondanks haar inspanningen naar beste kunnen niet tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat leiden.
d. Bureau EYE FOR YOU schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever indien een of meer van de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 12a van deze Algemene Voorwaarden zich voordoen

7. Tarieven en kosten van de Opdracht

a. De Opdrachtbevestiging of Opdrachtovereenkomst vermeldt het tarief van bureau EYE FOR YOU per Opdracht en/of per uur. Het tarief wordt vermeld in Euro. Tevens wordt de wijze van betaling en of voorschotnota’s en tussentijdse nota’s verzonden. Het Tarief is exclusief BTW tenzij anders is overeengekomen.
b. In het vermelde tarief zijn in beginsel alle kosten voor de (loopbaan)advies-, begeleidings- en/of trainingsactiviteiten inbegrepen, met uitzondering van kosten met betrekking tot scholing, testen, externe rapportages, reis-, verblijf- en parkeerkosten, het inschakelen van derden, kosten van huur en/of inrichting van locaties, projectmanagement en extra training van het management van Opdrachtgever.
c. Het tarief wordt, ter bescherming van de belangen van de betreffende medewerker(s), niet afhankelijk gesteld van de resultaten van de advies-, begeleidings- en trainingsactiviteiten.
d. Het tarief is ook verschuldigd, en komt bovenop het vaste tarief als dit tarief per Opdracht is vastgesteld, indien bureau EYE FOR YOU activiteiten uit hoofde van de Opdracht niet kan uitvoeren doordat de betreffende medewerker de met hem gemaakte afspraken, om welke reden dan ook, niet nakomt.

8. Aanpassing van het tarief

a. Indien sprake is van omstandigheden die leiden tot een wijziging in de Opdrachtspecificaties, dan zal dat leiden tot een aanpassing van het tarief.
b. Bureau EYE FOR YOU is voorts gerechtigd het tarief (zowel per Opdracht als per uur) jaarlijks te verhogen met het volledige of het evenredige bedrag dat het gevolg is van een verhoging van de kosten van de activiteiten die uit de Opdracht voortvloeien.

9. Betalingsvoorwaarden en gevolgen van wanbetaling

a. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, zonder enige aftrek of verrekening.
b. Na verloop van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en vanaf dit moment de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend.
c. De in het bezit van bureau EYE FOR YOU zijnde doordruk of kopie van de door haar verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
d. Reclames omtrent enige nota moeten binnen 7 kalenderdagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij bureau EYE FOR YOU zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige indiening van een reclame berust bij de Opdrachtgever. Na deze termijn wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Reclame doet niet af aan de betalingsverplichting en mag derhalve niet tot opschorting van betaling leiden.
e. In het geval van niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is bureau EYE FOR YOU gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht op te schorten.
f. Alle kosten van inning, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €120,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door bureau EYE FOR YOU is ingeroepen, respectievelijk door bureau EYE FOR YOU incassomaatregelen worden genomen, zonder enig nadere bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn
g. Indien een Opdracht is verstrekt door meer dan een Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

10. Wijziging van de Opdracht, c.q. meerwerk

a. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de Opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde Opdracht en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
b. Indien een wijziging van een Opdracht leidt tot annulering van reeds gereserveerde accommodaties, dan komen deze annuleringskosten steeds voor rekening van de Opdrachtgever.
c. Indien een tussentijdse wijziging in de Opdracht of Opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal bureau EYE FOR YOU de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meer- en/of minderwerk zal dit in een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

11. Tussentijdse Opdrachtbeëindiging of annulering aan deelname

a. Partijen kunnen de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de Opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele Opdrachtspecificatie. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden de annulering- en uitstelregelingen van bureau EYE FOR YOU.
b. De annulering- en uitstelregeling voor begeleidingsactiviteiten is
   als volgt:
   De annuleringskosten bedragen maximaal (in % van het overeengekomen tarief):
      - tot 10 werkdagen voor aanvang 0
      - tot 5 werkdagen voor aanvang 15
      - 5 werkdagen en minder voor aanvang 25
      - na aanvang 100
   De kosten van uitstel bedragen maximaal (in % van het overeengekomen tarief):
      - tot 5 werkdagen voor aanvang 0
      - 5 werkdagen en minder voor aanvang 10
c. Annulering dient schriftelijk te gebeuren (brief/fax; datum poststempel of faxdatum is annuleringsdatum).
d. Voor de accommodatiekosten geldt de annuleringregeling van de geboekte accommodatie.
e. Voor open inschrijvingen, studiedagen, workshops, introductiecursussen en advieswerkzaamheden geldt een afwijkende annuleringsregeling.

12. Beperking, opschorting, of beëindiging van de activiteiten

a. Bureau EYE FOR YOU houdt zich het recht voor de begeleidings- en/of trainingsactiviteiten uit hoofde van de Opdracht te    beperken of deze geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen zonderinachtneming van enige opzegtermijn indien:
      - door de Opdrachtgever of de medewerker aan bureau EYE FOR YOU onjuiste informatie is verstrekt;
      - de medewerker bij herhaling adviezen niet opvolgt en/of onvoldoende motivatie of inzet toont en/of zonder geldige reden afwezig is of afspraken verzuimt na te komen;
      - de medewerker niet in staat is om mee te werken aan de overeengekomen begeleidings- en/of trainingsactiviteiten.
b. Bureau EYE FOR YOU behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtgever het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zal worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
c. De adviseur van bureau EYE FOR YOU zal het voornemen tot beperking, opschorting of beëindiging van de activiteiten eerst met een andere bureau EYE FOR YOU adviseur bespreken alvorens het voornemen schriftelijk aan de Opdrachtgever en de medewerker kenbaar wordt gemaakt.

13. Intellectueel eigendom

a. Modellen, technieken, instrumenten, software en didactische methoden, die zijn gebruikt tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van een begeleidings- en/of trainingsactiviteit zijn en blijven eigendom van bureau EYE FOR YOU. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van bureau EYE FOR YOU.
b. Zonder voorafgaande toestemming zal geen gebruik worden gemaakt van de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van bureau EYE FOR YOU voor het trainen, opleiden, begeleiden en ontwikkelen van anderen in hun functioneren; evenmin mag een en ander worden doorverkocht voor welk doel dan ook.
c. Op de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van bureau EYE FOR YOU is het auteursrecht en merkenrecht van toepassing.

14. Vertrouwelijkheid

a. BUREAU EYE FOR YOU is verplicht tot geheimhouding van alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. bureau EYE FOR YOU zal in het kader van de Opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
b. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van bureau EYE FOR YOU, aan derden geen mededeling doen over de aanpak van bureau EYE FOR YOU, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel haar opleidings- en trainingsmaterialen ter beschikking stellen aan derden.
c. De deelname van de medewerker aan de begeleidings- en/of trainingsactiviteiten als zodanig zal door de Opdrachtgever niet worden aangemerkt als blijk van onvoldoende functioneren noch als instemming met herplaatsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van een erkenning van de noodzaak daartoe.
d. Bij de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers van de Opdrachtgever neemt bureau EYE FOR YOU de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht. Dit kan van invloed zijn op de rapportage van de activiteiten uit hoofde van de Opdracht aan de Opdrachtgever.
e. bureau EYE FOR YOU, Opdrachtgever en medewerker verplichten zich te houden aan de gedragscode van bureau EYE FOR YOU Krachtens artikel 7 van deze code kan bureau EYE FOR YOU, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de Opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door bureau EYE FOR YOU worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal bureau EYE FOR YOU de cliënt schriftelijk waarschuwen

15. Aansprakelijkheid

a. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld is bureau EYE FOR YOU niet aansprakelijk voor en niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, bij de Opdrachtgever en/of diens medewerker(s). De aansprakelijkheid van bureau EYE FOR YOU strekt in dit geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het Tarief voor de betreffende Opdracht.
b. Bij Opdrachten met een langere looptijd dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden
c. bureau EYE FOR YOU is niet aansprakelijk voor en de Opdrachtgever vrijwaart bureau EYE FOR YOU te allen tijde tegen eventuele aanspraken van medewerkers van bureau EYE FOR YOU of derden jegens bureau EYE FOR YOU die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de Opdracht.

16. Strekking van de Algemene Voorwaarden

a. Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. De titel van de artikelen hebben uitsluitend een informatieve bedoeling, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

17. Rechtskeuze en forumkeuze

a. Nederlands recht is van toepassing op alle Opdrachten, offertes,overeenkomsten en aanbiedingen van en met bureau EYE FOR YOU en op deze Algemene Voorwaarden.
b. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij de uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam, tenzij bureau EYE FOR YOU schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigt dat de beslechting van de geschillen plaatsvindt door de bevoegde rechter in een ander arrondissement 

Rotterdam, 1 juli 2002 Eye For You Human Resource Consultancy